flag_yellow_low-300x201
PROW-2014-2020-logo-kolor-768x503

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł operacji: Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia automatycznych modeli procesów decyzyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu informacji.

Cel operacji: Celem operacji jest wytworzenie innowacji marketingowych oraz organizacyjnych w celu zwiększenie poziomu innowacji w polskim i europejskim ekosystemie rolno-spożywczym, zwiększenie poziomu ochrony środowiska oraz łagodzenie zmian klimatycznych. Główne zadania do zrealizowania opierają się na wypracowaniu skutecznych rozwiązań informatycznych w oparciu o przegląd literatury oraz badania ankietowe przeprowadzone pośród rolników. Główne rezultaty to rozwiązania wspierające automatyzację organizacji pracy, płodozmianu w gospodarstwie oraz wymiany danych w zakresie istniejących danych gromadzonych w gospodarstwach rolnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer umowy: 00063.DDD.6509.00134.2019.03

0
Budżet operacji
0
Kwota dofinansowania
Postęp projektu
Etap IV 66.67%

PL: Celem operacji jest wytworzenie innowacji marketingowych oraz organizacyjnych w celu zwiększenie poziomu innowacji w polskim i europejskim ekosystemie rolno-spożywczym, zwiększenie poziomu ochrony środowiska oraz łagodzenie zmian klimatycznych. Główne zadania do zrealizowania opierają się na wypracowaniu skutecznych rozwiązań informatycznych w oparciu o przegląd literatury oraz badania ankietowe przeprowadzone pośród rolników. Główne rezultaty to rozwiązania wspierające automatyzację organizacji pracy, płodozmianu w gospodarstwie oraz wymiany danych w zakresie istniejących danych gromadzonych w gospodarstwach rolnych.

ENG: The aim of the operation is to create marketing and organizational innovations in order to increase the level of innovation in the Polish and European agri-food ecosystem, increase the level of environmental protection and mitigate climate change. The main tasks to be performed are based on the development of effective IT solutions based on a literature review and survey research carried out among framers. The main results are solutions supporting the automation of work organization, crop rotation on the farm and data exchange on existing data collected on farms.

Zarządzanie zasobami glebowymi
Produkcja roślinna i ogrodnictwo

PL: Główne korzyści wynikające z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji to innowacje organizacyjne i marketingowe w zakresie przetwarzania, gromadzenia, automatyzacji przetwarzania oraz standardów udostępniania danych zgromadzonych przez rolników. Zakłada się, że w wyniku wytworzonych innowacji gospodarstwa uzyskają dostęp do skutecznych rozwiązań ułatwiających organizację prac w gospodarstwie, planowanie zabiegów czy udostępnianie danych o gospodarstwie.

Grupa Operacyjna AgroWe startuje!

Grupa Operacyjna Agrowe Operacja pod tytułem: Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia automatycznych modeli procesów decyzyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu informacji. Mamy olbrzymią przyjemność poinformować Państwa, iż podpisaliśmy umowę z ARIMR i zaczynamy prężnie pracować dla lepszego jutra rolnictwa.

Z jakich narzędzi korzystasz przy tworzeniu płodozmianu ?

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań pozyskano informację, w jakim stopniu respondenci uważają, że następujące elementy są pomocne podczas układania płodozmianu w ich gospodarstwie: podpowiedzi systemu aplikacji oparte na danych z gospodarstwa, możliwość samodzielnego doboru na podstawie opisu roślin, rekomendacje w nawożeniu, rekomendacje w ŚOR, informacja o średnich plonach z regionu, sugestie dotyczące doboru odmian oraz …

Z jakich narzędzi korzystasz przy tworzeniu płodozmianu ? Read More »

Co wpływa na układanie płodozmianu

W przeprowadzonym badaniu ankietowym zbadano na jakie czynniki respondenci zwracają uwagę podczas układania płodozmianu w swoim gospodarstwie. Na podstawie uzyskanych wyników:  – opłacalność oraz kontrola następstw roślin są czynnikami, które zdecydowanie mają wpływ na układanie płodozmianu w gospodarstwie. – możliwość wyrobienia się z zabiegami agrotechnicznymi oraz możliwości infrastruktury w obrębie gospodarstwa mają duży wpływ na …

Co wpływa na układanie płodozmianu Read More »