flag_yellow_low-300x201
PROW-2014-2020-logo-kolor-768x503

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł operacji: Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia automatycznych modeli procesów decyzyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu informacji.

Cel operacji: Celem operacji jest wytworzenie innowacji marketingowych oraz organizacyjnych w celu zwiększenie poziomu innowacji w polskim i europejskim ekosystemie rolno-spożywczym, zwiększenie poziomu ochrony środowiska oraz łagodzenie zmian klimatycznych. Główne zadania do zrealizowania opierają się na wypracowaniu skutecznych rozwiązań informatycznych w oparciu o przegląd literatury oraz badania ankietowe przeprowadzone pośród rolników. Główne rezultaty to rozwiązania wspierające automatyzację organizacji pracy, płodozmianu w gospodarstwie oraz wymiany danych w zakresie istniejących danych gromadzonych w gospodarstwach rolnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer umowy: 00063.DDD.6509.00134.2019.03

0
Budżet operacji
0
Kwota dofinansowania
Postęp projektu
Etap VI 84%

PL: Celem operacji jest wytworzenie innowacji marketingowych oraz organizacyjnych w celu zwiększenie poziomu innowacji w polskim i europejskim ekosystemie rolno-spożywczym, zwiększenie poziomu ochrony środowiska oraz łagodzenie zmian klimatycznych. Główne zadania do zrealizowania opierają się na wypracowaniu skutecznych rozwiązań informatycznych w oparciu o przegląd literatury oraz badania ankietowe przeprowadzone pośród rolników. Główne rezultaty to rozwiązania wspierające automatyzację organizacji pracy, płodozmianu w gospodarstwie oraz wymiany danych w zakresie istniejących danych gromadzonych w gospodarstwach rolnych.

ENG: The aim of the operation is to create marketing and organizational innovations in order to increase the level of innovation in the Polish and European agri-food ecosystem, increase the level of environmental protection and mitigate climate change. The main tasks to be performed are based on the development of effective IT solutions based on a literature review and survey research carried out among framers. The main results are solutions supporting the automation of work organization, crop rotation on the farm and data exchange on existing data collected on farms.

Zarządzanie zasobami glebowymi
Produkcja roślinna i ogrodnictwo

PL: Główne korzyści wynikające z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji to innowacje organizacyjne i marketingowe w zakresie przetwarzania, gromadzenia, automatyzacji przetwarzania oraz standardów udostępniania danych zgromadzonych przez rolników. Zakłada się, że w wyniku wytworzonych innowacji gospodarstwa uzyskają dostęp do skutecznych rozwiązań ułatwiających organizację prac w gospodarstwie, planowanie zabiegów czy udostępnianie danych o gospodarstwie.

Prognozy finansowe- z jakich danych korzystają rolnicy?

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza świata powoduje, że w wielu sektorach gospodarki zachodzą nieprzewidziane dotychczas zjawiska wprowadzające konieczność szybkich zmian i zabezpieczenia płynności finansowej prowadzonej jednostki. Zjawisko to pojawiło się również w rolnictwie, w wyniku czego właściciele gospodarstw rolnych muszą planować i racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami finansowymi. W badaniach ankietowych rolnicy zostali zapytani o to ,, …

Prognozy finansowe- z jakich danych korzystają rolnicy? Read More »

Znalezienie rozwiązania – rolnicy odpowiadają jak do tego dążą

 Na pytanie ,,w jaki sposób znajdujesz rozwiązania w Twoim gospodarstwie?:” rolnicy przede wszystkim wskazali, że tworzą własne rozwiązania na podstawie własnych doświadczeń, jednak istotna część chce spróbować wielu rozwiązań organizacyjnych / planistycznych na podstawie doświadczeń innych osób i przełożyć je na własną aktywność. To oznacza, że potrzebują narzędzia, które pozwoliłoby im łatwo dostosować gotowe rozwiązania …

Znalezienie rozwiązania – rolnicy odpowiadają jak do tego dążą Read More »

Park maszynowy, a wykonywanie prac polowych

Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na kluczowe informacje, które są niezbędne w procesie zarządzania i podejmowania decyzji dotyczących wykonywanych prac polowych w odniesieniu do parku maszynowego w gospodarstwie rolnym. Rok produkcji maszyny jest istotnym czynnikiem, ponieważ wpływa na wydajność i funkcjonalność maszyny. Parametry maszyny są równie ważne, ponieważ pozwalają na dokładne określenie możliwości i ograniczeń maszyny. …

Park maszynowy, a wykonywanie prac polowych Read More »