flag_yellow_low-300x201
PROW-2014-2020-logo-kolor-768x503

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł operacji: Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia automatycznych modeli procesów decyzyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu informacji.

Cel operacji: Celem operacji jest wytworzenie innowacji marketingowych oraz organizacyjnych w celu zwiększenie poziomu innowacji w polskim i europejskim ekosystemie rolno-spożywczym, zwiększenie poziomu ochrony środowiska oraz łagodzenie zmian klimatycznych. Główne zadania do zrealizowania opierają się na wypracowaniu skutecznych rozwiązań informatycznych w oparciu o przegląd literatury oraz badania ankietowe przeprowadzone pośród rolników. Główne rezultaty to rozwiązania wspierające automatyzację organizacji pracy, płodozmianu w gospodarstwie oraz wymiany danych w zakresie istniejących danych gromadzonych w gospodarstwach rolnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer umowy: 00063.DDD.6509.00134.2019.03

0
Budżet operacji
0
Kwota dofinansowania
Postęp projektu
Zakończono 100%

PL: Celem operacji jest wytworzenie innowacji marketingowych oraz organizacyjnych w celu zwiększenie poziomu innowacji w polskim i europejskim ekosystemie rolno-spożywczym, zwiększenie poziomu ochrony środowiska oraz łagodzenie zmian klimatycznych. Główne zadania do zrealizowania opierają się na wypracowaniu skutecznych rozwiązań informatycznych w oparciu o przegląd literatury oraz badania ankietowe przeprowadzone pośród rolników. Główne rezultaty to rozwiązania wspierające automatyzację organizacji pracy, płodozmianu w gospodarstwie oraz wymiany danych w zakresie istniejących danych gromadzonych w gospodarstwach rolnych.

ENG: The aim of the operation is to create marketing and organizational innovations in order to increase the level of innovation in the Polish and European agri-food ecosystem, increase the level of environmental protection and mitigate climate change. The main tasks to be performed are based on the development of effective IT solutions based on a literature review and survey research carried out among framers. The main results are solutions supporting the automation of work organization, crop rotation on the farm and data exchange on existing data collected on farms.

Zarządzanie zasobami glebowymi
Produkcja roślinna i ogrodnictwo

PL: Główne korzyści wynikające z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji to innowacje organizacyjne i marketingowe w zakresie przetwarzania, gromadzenia, automatyzacji przetwarzania oraz standardów udostępniania danych zgromadzonych przez rolników. Zakłada się, że w wyniku wytworzonych innowacji gospodarstwa uzyskają dostęp do skutecznych rozwiązań ułatwiających organizację prac w gospodarstwie, planowanie zabiegów czy udostępnianie danych o gospodarstwie.

Raport końcowy

Raport końcowy z projektu poniżej

Finalna integracja wszystkich rozwiązać wraz z deploymentem na środowisku produkcyjnym

W ramach prac nad wdrożeniem aplikacji  przeprowadzona została integracja wszystkich rozwiązań wraz z deploymentem na środowisku produkcyjnym. Poniżej znajdziesz ogólny opis przeprowadzonego procesu: Przygotowanie do Deploymentu: Sprawdzono  wszystkie komponenty systemu czy są gotowe do wdrożenia. Obejmowało to zarówno kod źródłowy, jak i wszelkie zależności. Przeprowadzono testy jednostkowe, integracyjne i systemowe, aby upewnić się, że każda część …

Finalna integracja wszystkich rozwiązać wraz z deploymentem na środowisku produkcyjnym Read More »

Zapewnienie odpowiedniego systemu autoryzacji poprzez API

Zapewnienie odpowiedniego systemu autoryzacji poprzez API jest kluczowe dla bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz ochrony poufności danych. Poniżej kilka kluczowych elementów : Używanie kluczy API: Każdy dostęp do API powinien być uwierzytelniany za pomocą unikalnego klucza API. Klucz ten powinien być przypisany do konkretnego użytkownika lub aplikacji, co umożliwia śledzenie i zarządzanie dostępem. Protokół OAuth: OAuth …

Zapewnienie odpowiedniego systemu autoryzacji poprzez API Read More »